מדיניות האתר – משק 77

 

 

 

 

תנאי השימוש והרכישה באתר "משק 77":

מדיניות האתר

 1. כללי:

1.1 אתר "משק 77" הינו אתר אינטרנט המספק מידע ושירותי מכירה.

1.2 האתר הינו בבעלותה הבלעדית של רמי טרבלסי בע"מ ח.פ 513797738 (להלן: "החברה").

1.3 כל אדם המשתמש או גולש באתר (להלן: "המשתמש" ו/או "הרוכש") מצהיר ומתחייב בזאת כי הוא מודע לתקנון האתר ומסכים להוראותיו.

1.4  האחריות הבלעדית והמלאה להכרת התנאים (להלן: "השימוש באתר") על פי תנאים אלו, חלה בכל עת על המשתמש בלבד.

1.5 השימוש באתר (כהגדרתו לעיל), לרבות מילוי טפסים אלקטרונים באתר ו/או ביצוע הזמנה באמצעות האתר ו/או הזמנה של אי אילו מן השירותים הניתנים על ידי מפעילת האתר מהווה את הסכמת המשתמש לכל תנאיו ללא כל הגבלה ו/או הסתייגות וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד האתר ו/או החברה ו/או מי ממפעיליו ו/או מי מבעליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם.

1.6 הוראות תקנון זה יפות גם לגלישה ו/או שימוש באתר באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (טלפונים סלולאריים, מחשבים נישאים וכו).

1.7 חלקים מהאתר (כהגדרתו לעיל) ומתקנון זה מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך כל האמור בתקנון ובאתר מופנים לנשים וגברים כאחד.

1.8 כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות בתקנון גרידא ולא ישמשו לשם פרשנותו.

 1. שינויים באתר וזמינותו

2.1 מובהר, כי החברה תהא רשאית להסיר את האתר מרשת האינטרנט ו/או לחסום את הגישה אליו, כולו או חלקו. הורדה ו/או חסימה כאמור יכול שתלווה במחיקת מלוא או חלק מהמידע האצור בו.

2.2 החברה אינה מתחייבת לשמור על זמינות האתר ו/או זמינות תכני האתר. מובהר, כי האתר ותכניו אינם חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי החברה או מפני נזקים, קלקולים, תקנות או כשלים – בין בחומרה, בין בתוכנה, בין בקווי ובמערכות תקשורת, בין אצל החברה ובין אצל מי מספקיה – ולא יהא באלה כדי להטיל על החברה איזו אחריות ו/או להקים זכות למי מהמשתמשים. 

 1. תנאי שימוש באתר:

3.1 חלק מהשירותים הניתנים באתר כפופים להשלמתו של הליך הרשמה, במסגרתו יידרש המשתמש, בין היתר, לאשר את הסכמתו לתנאי השירות ולהוראות  תקנון זה, וכן למסור פרטים מזהים אודותיו.

3.2 החברה לא תהא אחראית על תוכנו ומהותו של המידע המוצג והמפורסם באתר שמקורו בצדדים שלישיים כלשהם, ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד החברה בשל כך.

3.3 המשתמש מצהיר בזאת, כי הוא יודע שהשימוש באתר כרוך בסיכונים רבים, הן בגלל הטכנולוגיה הכרוכה בכך והן בגלל גורמים אנושיים הפועלים באמצעות האינטרנט.

3.4 החברה אינה אחראית לנזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם כתוצאה מכישלון ו/או עיכוב מכל מין ו/או סוג שהוא, אשר יגרם כתוצאה משימוש באתר ו/או מניסיון לשימוש כאמור, לרבות שימוש לצרכי הזמנת השירותים ו/או מידע, ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה וכלפי מפעילת האתר ו/או מי מטעמם בקשר עם האמור.

3.5 המידע מוצג באתר כפי שהוא AS IS  החברה ו/או מפעילת האתר ו/או מי מבעליהן ו/או מי מנהליהן ו/או מי מעובדיהן ו/או מי מטעמן לא יהיו אחראים להתאמת המידע לצרכי המשתמש ואינם אחראים כלפי המשתמש בשל אי יכולתו לעשות שימוש במידע מסיבה כלשהי. והמשתמש מתחייב כי יישא לבדו באחריות לאופן בו הינו עושה שימוש במידע. 

 1. פרטי רוכש השירותים:

4.1 משתמש המעוניין לרכוש השירותים באמצעות האתר יידרש להזין פרטים כנדרש בטופס ההרשמה באתר (להלן: "פרטי הרכישה").

4.2 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מפעילת האתר תהא רשאית למנוע מכל משתמש את השימוש באתר ומלבצע הזמנה כלשהי, באופן זמני או לצמיתות, בכל אחד מהמקרים הבאים:

 1. אם לדעת מפעילת האתר ו/או החברה המשתמש מסר בעת רישומו פרטים כוזבים ו/או שגויים במתכוון. מובהר בזאת כי הזנת פרטי רכישה כוזבים הינה עבירה פלילית וכי החברה ו/או מפעילת האתר תהיינה זכאיות לנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותן על פי כל דין נגד מגיש הרישום הכוזב; לרבות פנייה לערכאות בגין נזקים שנגרמו או שעלולים להיגרם לאתר, לחברה ו/או למפעילת האתר ו/או מי מטעמן.
 2. אם לדעת מפעילת האתר ו/או החברה המשתמש ביצע מעשה ו/או מחדל הפוגעים ו/או העשויים לפגוע במפעילת האתר ו/או בחברה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחות מפעילת האתר.
 3. אם לדעת מפעילת האתר ו/או החברה המשתמש עשה שימוש לא חוקי באתר ו/או עשה שימוש בשירותי האתר לביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או כדי לאפשר, להקל, לסייע ו/או לעודד ביצועו של מעשה כזה.
 4. אם לדעת מפעילת האתר ו/או החברה המשתמש הפר את תנאי תקנון זה ו/או כל הסכם נוסף עם מפעילת האתר ו/או החברה ו/או מי מטעמה.
 5. כרטיס האשראי שברשות המשתמש נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.

4.3 מובהר כי המשתמש הינו משתמש פרטי בלבד המעוניין להזמין מוצר ו/או להזמין שירות מהאתר לצורכי שימוש פרטי ולא על מנת למכור את המוצר המוצע הלאה במכירה קבוצתית ו/או במכירה סיטונאית. שימוש באתר שלא באופן פרטי יזכה את החברה ו/או את מפעילת האתר לנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותן על פי כל דין כנגד מבצע המכירה הקבוצתית כאמור.

 1. ביצוע ההזמנה:

5.1  למי מיועד האתר?

החברה מסכימה להתקשר בעסקה מחייבת עם רוכש העומד בתנאים שלהלן ומסכים להם במפורש (ביצוע הקניה מהווה הבעת ההסכמה המתבקשת).

5.2 הרוכש יהיה:

 1. תושב ישראל בן 18 שנים מלאות או יותר, הנושא תעודת זהות ישראלית רשמית, או אישיות משפטית מאוגדת ורשומה כדין בישראל וכשירה לפעול ולקבל על עצמה התחייבויות.
 2. בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט.
 3. בעל כרטיס אשראי התקף ביום ביצוע הרכישה, המונפק בישראל על ידי אחת מאלה: ויזה כ.א.ל., ויזה אלפא, ישראכרט ולאומי קארד, ובתנאי שהכרטיס מאושר לעסקאות במסמך חסר.

5.3 הזמנת מוצרים ותשלום:

 

 • ניתן לשלם באתר רק באמצעות כרטיסי אשראי.
 • ניתן להתחרט ולבטל את ההזמנה כל עוד לא אושרה סופית (כמוגדר בסעיף 5 להלן).
 • עם סיום תהליך ההזמנה, תבצע המערכת תהליך של קבלת אישור מחברת כרטיס האשראי לביצוע הרכישה. בהינתן האישור על ידי חברת האשראי הזמנתך תיחשב כניתנת לביצוע ("אישור סופי").
 • ניתן לבטל את ההזמנה לאחר האישור הסופי רק בפניה טלפונית אל נציגי השירות בטלפון 0526113000 בציון מספר ההזמנה, מספר כרטיס אשראי, תוקף ושלוש הספרות האחרונות בגב הכרטיס  ובלבד ולא הוכנה ההזמנה על ידי החברה.
 • החברה עושה כמיטב יכולתה להבטיח שהמוצרים המוצגים באתר יימצאו במלאי, אולם יתכן כי יאזלו חלק מהמוצרים. במקרה כזה, תוך 48 שעות תשלח הודעה על כך באמצעות הדואר האלקטרוני או שנתקשר אל הטלפון שצוין בתהליך הרכישה או שנודיע על כך בכתב. במקרה זה, נציע לך הצעה לרכישת מוצר חלופי במחיר דומה. אם תקבל את הצעתנו, תתוקן הזמנתך בהתאם. אם תסרב, יבוצע זיכוי על הפריט החסר מהזמנתך ולא תשלם עבורו. מחירי המוצרים המופיעים בסמוך לתיאור המוצרים כוללים מע"מ ואינם כוללים דמי משלוח. החברה שומרת את הזכות לשנות מעת לעת את מחירי המוצרים ואת תעריפי דמי המשלוח, ולכן המחיר המחייב אותה הוא זה המופיע בטופס אישור ההזמנה. השתדלנו לדייק בתיאור מוצרינו ואנו מתנצלים אם יימצא אי דיוק כלשהו באיזה מן המוצרים.

 

5.4 אספקת המוצרים:

 1. אספקת המוצרים תעשה לאחר שחברת כרטיסי האשראי אישרה את התשלום עבורם.
 2. בחישוב מועד האספקה לא נמנים ימי ששי, שבת, חגים ומועדים.

5.5 החזרת מוצרים:

 1. מדיניות ביטול עסקאות הינה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981.
 2. החברה לא תישא בכל אחריות מכל מן וסוג שהוא, במישרין או בעקיפין, למקרה בו פרטי הרכישה לא נקלטו במערכת ו/או נקלטו באופן חלקי ו/או לכל בעיה טכנית, מכל מן וסוג שהוא, ו/או לכל בעיה אחרת המונעת מהמשתמש לרכוש את השירותים באמצעות האתר.
 3. מובהר כי החברה ו/או מפעילת האתר ו/או מי מבעליהן ו/או מי מנהליהן ו/או מי מעובדיהן ו/או מי מטעמן לא יהיו אחראים, בכל אופן שהוא, לטעות שתתבצע על ידי המשתמש בהקלדת פרטי הרכישה, לרבות אך לא רק, טעות בבחירת המוצר/השירות שיוזמן על ידי המשתמש דרך האתר, והמשתמש מצהיר בזאת כי לא תהיה לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בעניין זה כלפיהם.
 4. החברה תהא רשאית שלא לאשר את הרכישה מכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי שתצטרך להסביר את החלטתה, ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד החברה בעניין זה.
 1. מדיניות ביטול מכירה על ידי החברה:
 1. החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את המכירה באתר, כולה או חלקה, לרבות בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:
 2. אם יתברר שהתבצעה או מתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית.
 3. אם אירעה תקלה בתקשורת ו/או תקלה טכנית אשר מנעה או עלולה הייתה למנוע רכישה מסוימת.
 4. במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים לדעת החברה את המשך המכירה, ביצועה, השתתפות מספקת בה או מימוש ההזמנה.
 5. במידה ותחול טעות בתיאור השירותים, בתנאי השירותים, בתנאי ההזמנה, ו/או במקרה של טעות בהזנת נתוני המכירה ו/או בהזנת נתוני המשתמש רשאית החברה לבטל את הרכישה הספציפית.
 6. בכל מקרה שנעשתה פעולה בניגוד לתקנון זה.
 7. הודעה על ביטול או הפסקה כאמור תימסר למשתמש ו/או לרוכש, והחברה תימנע מחיוב כרטיס האשראי של המשתמש ותשיב לו כל סכום ששולם, ככל ששולם.
 1. בעלות וזכויות יוצרים:
 1. זכות היוצרים באתר וכל מודל אחר הקשור עם האתר הינם קניינה של החברה בלבד.
 2. הסימנים המסחריים והאייקונים, לרבות הלוגו, המוצגים באתר זה (להלן: "הסימנים המסחריים") רשומים כדין כזכויות יוצרים של החברה, וחל איסור לעשות שימוש בסימנים המסחריים לכל מטרה שהיא, ללא הסכמה מראש ובכתב של החברה.
 3. המשתמש, בגלישתו באתר, מצהיר בזאת, כי ידוע לו שסימני המסחר, המידע והסודות המסחריים הקשורים באתר הם קניינה של החברה. מוצהר בזאת כי אין המשתמש רשאי לעשות כל שימוש בזכויות השייכות לחברה ו/או לצד ג' כלשהו, לרבות זכויות יוצרים והסימנים המסחריים הנחשפים במהלך השימוש והגלישה באתר. השירותים הניתנים באתר וכל המידע הכלול בו הנם רכושה של החברה ואלו מוגנים עלפי ועל ידי חוקי זכויות יוצרים של מדינת ישראל. 
 4. אין להעתיק, להפיץ, לפרסם למכור, לשכפל, לשדר, לצלם או לשנות את המידע המופיע באתר או חלק ממנו, ללא הסכמה מראש ובכתב של החברה. ההוראה חלה בין אם המידע או חלקו הינם בבעלות החברה ובין אם בבעלות צד שלישי, למעט במקרים של הורדה (download) לשימוש אישי ולא מסחרי.
 5. המשתמש מתחייב שלא לעשות במידע כל סילוף או שינוי אחר, או כל פעולה העלולה לפגוע בנכונות המידע ובמהימנותו או בכבודה או בשמה של החברה כבעלת זכויות היוצרים בו, או של כל גורם אחר מטעמה.
 6. בכדי לקשר ו/או להציג את האתר באתרים אחרים על גבי רשת האינטרנט, כך שהאתר יהיה "אתר מקושר" יש לקבל מהחברה אישור מראש ובכתב.
 1. שיפוי:

הגולש באתר מתחייב לשפות את החברה, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט – עקב הפרת תקנון זה. בנוסף, יפצה ו/או ישפה הגולש את החברה, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל טענה, תביעה או דרישה שתועלה נגדם על ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה מכל שימוש אותו עשה באתר או בכל הקשור בו. 

 1. אבטחת מידע ושמירה על פרטיות:
 1. שימוש בפרטיו האישיים של המשתמש יהיה כמפורט במדיניות הפרטיות באתר החברה. 
 2. אמצעי התשלום של המשתמש ישמשו רק לביצוע תשלום בגין רכישה אותה ביקש המשתמש לערוך.
 3. במידע שנמסר על ידך באתר, יעשה שימוש לצורך ביצוע הזמנתך, וישמר במסגרת מאגר מידע שעליו יחולו הוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981. הסכמתך לתנאי השימוש מהווה הסכמה להכללת המידע במאגר זה. החברה מתחייבת לעשות כמיטב יכולתה, באמצעים העומדים לרשותה, כדי לשמור עליו ולסכל פגיעה אפשרית בפרטיותם, אך עם זאת, לא ניתן לשלול תקלות באופן מוחלט. אנו נשמח לשלוח אליך מסרים בדואר אלקטרוני או בדואר רגיל או שנטלפן אליך על מנת להציע לך מבצעים או הטבות בלעדיות שעשויים לעניין אותך, לשם כך עלינו לקבל את אישורך לכך.  הרשם בעמוד הבית של האתר.
 1. שונות:
 1. החברה תהא זכאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא התראה, לשנות מעת לעת תקנון זה, תנאי השימוש באתר, מבנה האתר, תוכנו, מראהו, לרבות היקפם וזמינותם של השירותים המוצעים בו, וכל היבט אחר הכרוך באתר ותפעולו. תוקפם של השינויים האמורים יהא מיום פרסומם באתר, וכל שינוי כאמור יהיה תקף מיידית מאותו רגע הפרסום והלאה ויחייב את המשתמש.
 2. המחירים המפורסמים באתר הנם לתושבי ישראל בלבד ונקובים בשקלים חדשים וכוללים מע"מ ככל שהחוק מחייב.
 3. אין כפל מבצעים והנחות בשום מקרה בהזמנה דרך האתר, אלא אם כן מצויין במפורש אחרת.
 4. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות או להפסיק את ההטבות ו/או המבצעים ו/או החבילות המוצעים ללקוחותיה וזאת ללא הודעה מוקדמת. החברה לא תשא בשום אחראיות במידה ותחליט לנהוג כך.
 5. החברה ו/או מפעילת האתר ו/או מבעליהן ו/או ממנהליהן ו/או מעובדיהן ו/או מי מהם או מטעמם, לא יישאו בכל אחריות לשרת, אשר באמצעותו עובד האתר, לרבות לכך שהשרת האמור יהיה נקי מווירוסים ו/או מרכיבים אחרים אשר עלולים לפגוע במחשב האישי של המשתמש בעת הגלישה לאתר ו/או רכישת שירותים באמצעות האתר ו/או כל שימוש אחר באתר, אחור ו/או עיכוב בקבלת המידע כתוצאה מעומסים בקווי תקשורת, שיבוש לרבות השמטה, שגיאה, אי דיוק או עדכניות המידע כתוצאה משיבוש ו/או מתקלה באמצעי תקשורת, חומרה, או התוכנה במערכות המחשב של המשתמש, החברה או מכל סיבה אחרת; ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מפעילת האתר ו/או מי מבעליהן ו/או מי ממנהליהן ו/או מעובדיהן ו/או מי מטעמם בקשר עם פגיעות כאמור. אחריותה של החברה לביצוע הזמנה מוגבלת לערך הכספי של המוצרים נשוא הזמנתך.
 6. האחריות להגן על מחשבך מפני וירוסים או למנוע התחברות עוינת או כניסה למחשבך ללא רשות מוטלת עליך. החברה אינה אחראית לכל נזק שייגרם למחשבך עקב כניסה לאתרה.
 7. לנוחיותך, האתר מכיל קישורים לאתרים ושירותים ברשת האינטרנט, שאינם מופעלים על ידי החברה  ושאין לה כל שליטה עליהם. החברה אינה נושאת באחריות למידע המופיע באתרים אלו והשימוש בקישורים אלו הוא באחריותך.
 8. החברה אינה אחראית לכל פעילות בלתי חוקית שתתבצע, ככל שתתבצע, על ידי מי מהמשתמשים באתר ו/או כל גורם אחר שאין לה שליטה עליו.
 9. כל סכסוך ו/או מחלוקת בקשר עם תקנון זה ו/או האתר, אם וכאשר תתעורר, תברר בישראל, על פי דיני מדינת ישראל ובבתי המשפט המוסמך.

 

 

 

 

נגישות